Kompletterande resevillkor

Nedanstående resevillkor är Winslow Travel´s kompletterande resevillkor som kompletterar SRF:s resevillkor för paketresor.
 

Anmälningsavgift
--------------------
Anm. avgiften är 1500 kr per person. Vid bokning inom 30 dagar före avresa betalas hela resans pris.
 

Avbeställningskostnad vid avbokning av resa
------------------------------------------------------------
mer än 30 dagar före avresa 20%, dock lägst 1000 kr
från 30–15 dagar före avresa 50 %
från 14 dagar – 72 timmarr före avresan 90%
inom 72 timmar före avresan 100%
av resans totalpris. Reseskatter återbetalas i de fall flygbolagen återbetalar dem. Ändring som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd, resa, betraktas som avbeställning och nybeställning. Gör Winslow Travel en specialbeställning för en kund, blir beställningen bindande när anfordran är gjord. Då gäller även respektive leverantörs resevillkor gentemot slutkund vid avbokning och ändring. Detta gäller vanligen arrangemang av typen kryssningar, grupparrangemang, lyxtågresor, safarilodger, samt flera hotell vid ex. jul & nyår.


Avtalet blir bindande

-----------------------------

Avtalet blir bindande vid bekräftelse från Winslow Travel, enligt paragraf 1.1 i Allmänna resevillkor för paketresor.
 

Individuella hotell-, och bilbeställningar
---------------------------------------------------
För bokning av hotell, bil eller annat landarrangemang utgår en bokningsavgift på 100 kr per hotell/bil, maximalt 500 kr/kund.
 

Slutbetalning
-----------------
Färdhandlingar skickas ca fyra veckor innan avresa tillsammans med slutfakturan. Vid bokning senare än 30 dagar före avresa skall betalning ske så snart resan bekräftats. Winslow Travel ansvarar inte gentemot resenär som erlagt slutlikvid utan att erhålla färdhandlingarna. Flygpriserna kontrolleras helt av flygbolagen och kan ej påverkas av arrangören. Flygpriser, skatter och ev. bränsletillägg kan höjas under programmets giltighetstid. Faktura erhålls för betalning inom 10 dagar.
 

Betalning med kort
-------------------------
Vid betalning med bankkort utgår ingen kortavgift.
 

Resenärens ändring av reseavtalet
----------------------------------------------
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200 kr. I vissa fall kan de lokala avbokningsavgifterna göra att denna merkostnad blir högre. Vid ombokning nära inpå resan kan det föreligga skäl för avbokningsavgifter.
 

Resenärens kontroll av färdhandlingarna
------------------------------------------------------
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedelbart. Utfästelser av säljande personal måste vara skriftligen bekräftade för att kunna åberopas. Vid bokning måste för- och efternamn vara stavat helt korrekt – såsom det är stavat i passet. På grund av gällande säkerhetsregler riskerar annars resenären att inte släppas ombord på planet. Vid namnbyte och/eller omskrivning av biljett tar flygbolagen ofta ut expeditionsavgifter. Dessa eventuella avgifter påförs kunden.
 

Resenärens adress
--------------------------
Resenären ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelanden, exempelvis tidtabellsändringar, under den adress han/hon angivit vid inbokningen av resan. Meddela alltid mobilnummer och e-mailadress, om sådan finns, samt korrekta kontaktuppgifter vid bokningstillfället.
 

Förbehåll om ändringar
------------------------------
Researrangören förbehåller rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i sin katalog/prislista/broschyr. Researrangören förbehåller sig även rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för denna resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i Lag om paketresor § 1.2.
 

Avbeställning av resan
------------------------------
Avbeställning av resan skall göras omgående. Detta skall ske till Winslow Travel. Är kontoret stängt kan avbokning ske på tel 070-2809957, 073-4446239 eller info@winslowtravel.se .
 

Minimiantal vid inställande av resa
---------------------------------------------
Om arrangören har rimlig anledning antaga att antalet anmälningar senast 14 dagar före avresan är mindre än det angivna minimiantalet för respektive resa, har arrangören rätt att ställa in resan.
 

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.
-------------------------------------------------
Avbeställningsskydd ingår ej i resans pris. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad vid annullering av resa, genom att vid anmälan av resan, utöver anmälningsavgiften, erlägga en avbeställningsavgift.

För resor med ett värde understigande 10.000 kr kostar avbeställningsskyddet 480 kr. För resor med ett värde 10.001–30.000 kr kostar avbeställningsskyddet 5 % av resans pris. För resor med ett värde överstigande 30.000 kr/person kontrollera med ert försäkringsbolag. Avbeställningsärenden handhas av vår partner och leverantör av tjänsten, Solid Reseförsäkring. Avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning av resan. Med undantag för en expeditionsavgift av 200 kr per person är resenären härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enligt SRFs villkor för paketresor . Teater-, idrotts och konsertbiljetter omfattas EJ av avbeställningsskyddet. Detta skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenären själv eller resenärens maka/make (allmänt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Vid med läkarintyg bestyrkt avbeställning (se Allmänna Resevillkor) erfordras det att besöksdatum, undersökningsresultat och diagnos klart framgår samt att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att företaga resan. Ändring av avbeställningsskydd (avboka eller lägga till avbeställningsskyddet) måste ske inom 7 dagar från bokningstillfället och före anmälningsavgiften är erlagd. Ändring senare än ovan är ej möjligt.

Avbeställning skall ske före resans avgång. Läkarintyg som inkommit senare än 14 dagar efter avbeställningens datum beaktas ej. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång, accepteras ej. Resenär äger ej rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans/hennes hälsotillstånd vid resans bokningstillfälle inte varit helt tillfredställande. Resenär som är medveten om att hans/hennes hälsotillstånd icke är helt bra är skyldig att före beställning av resa konsultera läkare, samt deltar i resan på eget ansvar.
 

Tidtabeller
--------------
De i bekräftelsen angivna avgångstiderna och flygtiderna är preliminära. Exakta tider erhålles med färdhandlingarna. Winslow Travel kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Även under resans gång kan avgångstider ändras. Tag därför för vana att alltid kontrollera med flygbolaget eller Winslow Travel. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg pga ändrade tidtabeller.
 

Reklamationer och reklamationsfrist
------------------------------------------------
Reklamationer skall alltid framföras på resmålet för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas skriftligen till researrangören så snart som möjligt och senast två veckor efter hemkomsten, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 

Tilläggsarrangemang
----------------------------
När så anges i programmet, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider och andra evenemang etc. erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i SRFs villkor för paketresor. Om dessa extra prestationer ej kan levereras återbetalas endast erlagda tilläggskostnader.
 

Bagage
----------
För de flesta internationella flyglinjer gäller 20 kg - 23kg frivikt som incheckat bagaget. På vissa inrikeslinjer gäller lägre frivikt exempelvis 10–15 kg. Hör med resebyrån. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas. Winslow Travel ansvarar ej för bagage som skadas eller förekommer under resan.
 

Flygresor
-----------
Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag Winslow Travel nyttjar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten och som erhållits av Winslow Travel vid bekräftelse. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. Observera att det numera är mycket vanligt med ”code share”-flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bolaget eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som verkligen trafikerar respektive flygning.
 

Deltagarlista vid gruppresor
-------------------------------------
Med färdhandlingarna för gruppresa medföljer en deltagarlista i vilken resenärens namn anges.
 

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer
-------------------------------------------------------------
Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.
 

Pass & visum
------------------
Varje resenär skall inneha ett giltigt pass och ibland även visum. Kontrollera med respektive lands ambassad vad som krävs för inresa eller kontakta Winslow Travel för mer information. För inresa till vissa länder krävs att Winslow Travel får passkopior för vidarebefordran till ambassader och/eller hotell o.d. Observera också att vissa länder kräver att passet ska vara giltigt 6 månader från hemresedatumet.
 

Vaccinationer
------------------
Kontrollera alltid med läkare eller vaccinationscentral. Viss länder kräver att viss obligatorisk vaccination ska finnas.
 

Reseförsäkring
---------------------
Resenären är själv ansvarig för att han är ordentligt försäkrad under resan. Därför är det viktigt att teckna en fullgod rese¬försäkring. Till exempel kan Winslow Travel genom Solid reseförsäkringar erbjuda ett omfattande trygghetspaket för resan. Den som redan har ett visst reseskydd i sin hemförsäkring bör komplettera detta för att få ett komplett försäkringsskydd och hjälp på plats om något händer.
 

Inkvartering
----------------
Resenären väljer själv vilken klass på inkvarteringen han/hon önskar där olika alternativ finns. Trippelrum kan avse tredje person i extrabädd. Extrabädd håller ej samma kvalitet som standardbäddar. Ofta innebär extrabädd, fällbar säng, bäddsoffa annan soffa eller liknande. Ensamma resenärer kan boka sig för del dubbelrum enligt särskilda bestämmelser.
 

Önskemål
------------
Vi på Winslow Travel försöker alltid i möjligaste mån tillfredställa eventuella önskemål och förfrågningar. Vi vill ödmjukt påpeka att önskemål är önskemål och kan inte, om de inte har konfirmerats i reseavtalet, garanteras.
 

Teknisk arrangör
Winslow Travel AB
Gjuterigatan 1 D
582 73 Linköping
Tel: 013-352230
Fax: 013-100420
E-post: info@winslowtravel.se
Hemsida: www.winslowtravel.se